Newport RLDP

Newport RLDP

About Us – Classic

Cynllun Datblygu Lleol Amnewid Casnewydd

Bydd y cynllun hwn yn dangos sut bydd datblygu a defnydd tir yn cael ei lunio yng Nghasnewydd tan 2036. Rydym yn awyddus i gael adborth gan holl gymunedau Casnewydd wrth i ni baratoi’r cynllun.

Beth yw Cynllun Datblygu Lleol?

Mae Cynllun Datblygu Lleol yn dangos sut y dylid defnyddio tir a sut dylai datblygu ddigwydd mewn ardal dros gyfnod penodol o amser. Unwaith bydd cynllun wedi ei fabwysiadu, bydd yn hysbysu pob penderfyniad cynllunio mewn ardal.

Y cynllun presennol

Mabwysiadwyd y Cynllun Datblygu Lleol presennol yn 2015. Mae’n gosod sut y rheolir datblygu newydd a sut y defnyddir tir yng Nghasnewydd tan 2026.


Adolygir y cynllun bob blwyddyn. Yn 2020, cytunwyd y dylid paratoi cynllun amnewid.

Y cynllun amnewid

Gwyliwch y fideo i gael cyflwyniad i’r cynllun amnewid.

Sut fydd y cynllun amnewid yn cael ei baratoi?

Byddwn yn mynd trwy nifer o gamau i baratoi’r cynllun – bydd yn cymryd tua 3 i 4 blynedd i’w baratoi.

Mae’r canlynol yn disgrifio’r camau sy’n rhaid i Gynllun Datblygu Lleol nodweddiadol fynd trwyddo er mwyn ei baratoi.

Cliciwch ar yr eiconau ‘+’ i gael mwy o wybodaeth am bob cam.

Adroddiad Arolwg a’r Cytundeb Darparu

Adroddiad Adolygu a’r Cytundeb Darparu

Edrychodd yr Adroddiad Adolygu ar y Cynllun Datblygu Lleol presennol, beth oedd wedi newid yng Nghasnewydd a’r newidiadau i’r system gynllunio ers ei fabwysiadu. Mae’r Adroddiad Adolygu yn archwilio beth sy’n gweithio’n dda a beth sy’n rhaid ei newid mewn cynllun amnewid newydd. Gallwch lawrlwytho’r Adroddiad Adolygu yma (pdf)* Mae’r Cytundeb Cyflawni yn nodi sut a phryd y bydd y cynllun newydd yn cael ei baratoi. Mae’n cynnwys Cynllun Cynnwys Cymunedau ac amserlen sy’n anelu at gyflawni’r cynllun erbyn mis Chwefror 2026. Mae’r Cytundeb Cyflawni gwreiddiol a fabwysiadwyd ym mis Mai 2021 wedi’i ddiwygio a chymeradwywyd y cytundeb cyflawni newydd gan Lywodraeth Cymru ar 24 Ionawr 2023. Mae’r Cytundeb Cyflawni: Adolygiad Cyntaf i’w weld yn: https://www.newport.gov.uk/documents/Planning-Documents/Replacement-Local-Development-Plan-2021/LDP-Delivery-Agreement-1st-Revised-Edition-2023.pdf a gellir dod o hyd i lythyr cymeradwyo Llywodraeth Cymru yn: https://www.newport.gov.uk/documents/Planning-Documents/Replacement-Local-Development-Plan-2021/Newport-LDP-1st-Revision-DA-Agreement-Letter-Sent-24.01.23.pdf
Safleoedd Ymgeisiol ac Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig – Adroddiad Cwmpasu

Safleoedd Ymgeisiol

Rhwng Mehefin ac Awst 2021, gwahoddwyd tirfeddianwyr, datblygwyr ac aelodau’r cyhoedd i gyflwyno safleoedd posibl i’w cynnwys yn y cynllun amnewid. Adwaenir y safleoedd hyn fel ‘Safleoedd Ymgeisiol’ a chânt eu hystyried fel safleoedd posibl yn y Cynllun Datblygu Lleol newydd. Cynhaliwyd y cyfnod ymgynghoriad Galw am Safleoedd Posibl o 30 Mehefin i 27 Awst 2021. Mae’r cyfnod ymgynghoriad hwn nawr wedi cau. Cyhoeddir Cofrestr Safleoedd Posibl yn y cam Strategaeth a Ffefrir (i’w ddisgwyl yn yr Hydref 2022). Gallwch gael mwy o wybodaeth yma.

Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig – Adroddiad Cwmpasu

Mae Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig (ISA) yn ofynnol fel rhan o’r Cynllun Datblygu Lleol Amnewid (RLDP). Amcan yr ISA yw hysbysu a dylanwadu ar y broses creu cynllun gyda’r bwriad o osgoi a lleihau effeithiau negyddol a gwneud y mwyaf o ganlyniadau cadarnhaol. Mae’r Adroddiad Cwmpasu ar gyfer yr ISA, cam cyntaf y broses ISA, wedi ei ddrafftio ac mae ar gael. Cynhaliwyd yr ISA – Adroddiad Cwmpasu rhwng 30 Mehefin a 27 Awst 2021. Mae’r cyfnod ymgynghoriad hwn nawr wedi cau. Gallwch gael mwy o wybodaeth yma.
Gweledigaeth, Materion ac Amcanion

Gweledigaeth, Materion ac Amcanion Drafft

Mae’r adroddiad Gweledigaeth, Materion ac Amcanion drafft yn nodi’r hyn y mae’r Cyngor yn ei gredu yw’r materion, heriau a chyfleoedd allweddol sy’n wynebu Casnewydd ac mae’n darparu gweledigaeth ac amcanion drafft ar gyfer y CDLlA. Bu’r ddogfen Gweledigaeth, Materion ac Amcanion Drafft yn destun ymgynghoriad rhwng 31 Ionawr 2022 a 25 Mawrth 2022. Mae’r cyfnod ymgynghori hwn bellach wedi dod i ben. Bydd y sylwadau a dderbynnir o fewn y cyfnod ymgynghori yn cael eu hystyried a byddant yn llywio’r Weledigaeth, Materion ac Amcanion diwygiedig i’w cynnwys fel rhan o’r Strategaeth a Ffefrir a ragwelir ddiwedd 2023. Mae manylion y ddogfen ymgynghori ar gael yn: https://www.newport.gov.uk/documents/Planning-Documents/Replacement-Local-Development-Plan-2021/Draft-Vision-Issues-Objectives-Document-English.pdf
Opsiynau Twf a Gofodol
Mae’r cam Twf a’r Opsiynau Gofodol yn nodi gwahanol senarios ar gyfer y symiau o dwf y dylid darparu ar eu cyfer yn y CDLlA a sut y gellir dosbarthu’r twf hwnnw’n ofodol. Fe’i hysbyswyd gan yr ymgysylltiad Gweledigaeth, Materion ac Amcanion Drafft a’r dystiolaeth sydd ar gael, gan gynnwys Tystiolaeth Ddemograffig a baratowyd gan Edge Analytics, Medi 2022 ac Adolygiad Tir Cyflogaeth a baratowyd gan BE Group, Chwefror 2022, i ffurfio darlun clir o’r twf realistig a’r gofodol. opsiynau ar gyfer Casnewydd. Daeth ymgynghoriad cyhoeddus ar y cam Twf ac Opsiynau Gofodol i ben ar 8 Mawrth 2023. Gallwch gael rhagor o wybodaeth yma.
Strategaeth a Ffefrir – Ymgynghoriad AR AGOR 25 Hydref – 20 Rhagfyr 2023
 

Strategaeth a Ffefrir

Ar hyn o bryd rydyn ni’n ymgynghori ar y ‘Strategaeth a Ffefrir’ ar gyfer y cynllun newydd. Mae hyn yn crynhoi’r prif faterion sy’n wynebu Casnewydd a beth rydyn ni’n credu ddylai gael ei wneud amdanyn nhw. Gwyliwch y fideo isod i gael trosolwg o’r Strategaeth a Ffefrir:

Lawrlwythiadau

Cliciwch ar y dolenni isod i lawrlwytho’r prif ddogfennau sy’n ymwneud â’r ymgynghoriad:

Strategaeth a Ffefrir (Cynllun Cyn-adneuo):
Papur Ymgynghori ar y Strategaeth a Ffefrir (Hydref 2023)
Y Strategaeth a Ffefrir – Fersiwn Gryno (Hydref 2023)
Strategaeth a Ffefrir – Dweud Eich Dweud & Taflen Cwestiynau Cyffredin (Hydref 2023)

Asesiad Amgylcheddol Strategol(AAS) ac Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd(HRA):
ISA Cychwynnol – Arfarnu Dewisiadau Amgen (Gorffennaf 2023)
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd – Adroddiad Sgrinio (Medi 2023)

Y Gofrestr o Safleoedd Ymgeisiol (CSR):
Y Gofrestr o Safleoedd Ymgeisiol (Hydref 2023)

Ffurflen Sylwadau:
• Ffurflen Sylwadau – Strategaeth a Ffefrir (gan gynnwys ISA, HRA and CSR) – fersiynau PDF ac Word Cefnogir y Strategaeth a Ffefrir gan gyfres o ddogfennau tystiolaeth a phapurau cefndir, y gellir eu gweld yn: www.newport.gov.uk/RLDP.

Digwyddiad Ymgysylltu â’r Gymuned

Bydd Cymorth Cynllunio Cymru hefyd yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu cymunedol ar ran y Cyngor, ar-lein ac yn bersonol. Bydd y sesiynau’n cynnwys trosolwg o’r hyn y mae’r Ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffefrir yn ei gynnwys ac yn darparu fforwm rhyngweithiol i fynychwyr drafod y cynigion a rhannu eu meddyliau. Ni fydd y Tîm Polisi Cynllunio yn bresennol ar gyfer y digwyddiadau hyn.

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i archebu lle ar gyfer unrhyw un o’r digwyddiadau isod: https://www.eventbrite.com/cc/newport-replacement-local-development-plan-2766289

Gweithdai ar-lein:
  • Dydd Mawrth, 7 Tachwedd 2023, 10yb – 12yp
  • Dydd Mawrth, 5 Rhagfyr 2023, 6.30yp – 8.30yp
 
Digwyddiadau wyneb yn wyneb:
 • Rhiwderin: Dydd Iau, 9 Tachwedd 2023 (6.30yp – 8.30yp), Canolfan Gymunedol Rhiwderin, Heol Pentre-tai, Rhiwderin, Casnewydd, NP10 8RX
 • Redwick: Dydd Llun, 13 Tachwedd 2023 (6yp – 8yp), Neuadd Bentref Redwick, Rhes Eglwys, Redwick, Caldicot NP26 3DE
 • Caerllion: Dydd Mercher, 22 Tachwedd 2023, 6yp – yp, Eglwys Lodge Farm, Lodge Hill, Caerllion NP18 3DL
 • Canol Dinas Casnewydd: Dydd Iau, 23 Tachwedd 2023 (6yp – 8yp), Y Ganolfan Gyfranddaliadau, 88 Stow Hill, Casnewydd NP20 4DW
 • Langstone: Dydd Mercher, 29 Tachwedd 2023 (6yp – 8yp), Ysgol Gynradd Langstone, Old Roman Road, Langstone, Casnewydd NP18 2JU
 • Peterstone: Dydd Iau, 30 Tachwedd 2023 (6yp – 8yp), Neuadd Bentref Peterstone, Clos yr Eglwys, Peterstone Wentlooge CF3 2TP
 • Tŷ-du: Dydd Mercher, 13 Rhagfyr 2023 (6.30yp – 8.30yp), Newport Fugitives Athletic Club, Heol High Cross, Casnewydd, NG10 9AE

Sesiynau Galw Heibio

Bydd sesiynau galw heibio wyneb yn wyneb ar gael i chi gwrdd ag aelodau o’r Tîm Polisi Cynllunio lle gallwch drafod unrhyw gwestiynau sydd gennych am y Strategaeth a Ffefrir. Bydd y sesiynau’n rhedeg ar ddydd Iau rhwng 10.00yb a 4.00yp (nid oes angen apwyntiad). Gweler dyddiadau a lleoliadau’r sesiynau galw heibio isod:

Llyfrgell Ganolog Casnewydd, Ail lawr, Ystafell 8, Sgwâr John Frost, NP20 1PA
  • 26 Hydref 2023
  • 16 Tachwedd 2023
  Newport City Council, Civic Centre, NP20 4UR
 • 2 Tachwedd 2023
 • 9 Tachwedd 2023
 • 23 Tachwedd 2023
 • 30 Tachwedd 2023
 • 7 Rhagfyr 2023
 • 14 Rhagfyr 2023
I gael rhagor o gymorth, ffoniwch y Tîm Polisi Cynllunio ar 01633 656656 neu e-bostiwch LDP.Consultation@newport.gov.uk

Gweld Dogfennau a Chyflwyno Sylwadau a Safleoedd Ymgeisiol

Yn ystod y cyfnod ymgynghori, gallwch weld y dogfennau ar gyfer ymgynghori, tystiolaeth ategol a gweld y ffurflen ymateb yn uchod. Yn bersonol:
 • Llyfrgell Ganolog Casnewydd, Sgwâr John Frost, NP20 1PA Mawrth – Gwener 9.00 yb i 5.30 yp; Sadwrn 9.00 yb to 4yp
 • Yn bersonol yng Nghyngor Dinas Casnewydd, Canolfan Ddinesig, NP20 4UR **TRWY APWYNTIAD YN UNIG** Llun – Gwener 9.30 am i 4.30 pm
I drefnu apwyntiad i’w weld yn y Ganolfan Ddinesig, neu gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Tîm Polisi Cynllunio drwy: Gallwch gyflwyno’ch sylwadau drwy: I ofyn am fersiwn bapur o’r ffurflen sylwadau, cysylltwch â’r Tîm Polisi Cynllunio. Dylai ymatebion i’r Ymgynghoriad gyraedd y Cyngor erbyn Mercher 20 Rhagfyr 2023.

Mwy o wybodaeth am y Strategaeth a Ffefrir

Mae’r Strategaeth a Ffefrir yn nodi:
 • y materion allweddol y mae’r cynllun yn ceisio mynd i’r afael â hwy;
 • y Weledigaeth ar gyfer y cynllun a’r amcanion ategol;
 • y strategaeth twf arfaethedig ar gyfer tai a thir cyflogaeth;
 • y dull gofodol o gyflwyno datblygiadau newydd;
 • safleoedd allweddol y bwriedir bwrw ymlaen â hwy; a
 • polisïau cynllunio strategol i gefnogi cyflawni strategaeth y cynllun.
Mae’r Strategaeth Ddewisol am ddarparu datblygiadau sy’n blaenoriaethu ar dir o fewn ardal drefol Casnewydd, yn cyfyngu ar ehangu’r ddinas a sicrhau bod unrhyw ddatblygu y tu allan yn briodol. Mae’r dystiolaeth rydyn ni wedi ei chasglu yn dangos y bydd angen i’r cynllun, erbyn 2036, fod wedi darparu 9,750 cartref newydd ac 8,640 swydd newydd ar 77 hectar o dir cyflogaeth. Safleoedd Pwysig Mae’r cynllun yn nodi tri safle pwysig:
 • KS4:Tir i’r dwyrain ac i’r gorllewin o Langstone Road, Llanwern – datblygiad defnydd cymysg ar gyfer hyd at 2,500 o gartrefi, canolfan ardal, man agored cyhoeddus a rhwydwaith o Isadeiledd Gwyrdd.
 • KS7: Mae tir i’r gogledd o Langstone wedi’i nodi ar gyfer datblygiad preswyl ar gyfer hyd at 750 o gartrefi a chanolfan leol.
 • KS8:Mae tir i’r de o Langstone wedi’i nodi ar gyfer datblygiad preswyl ar gyfer hyd at 300 o gartrefi, SuDs a Green.
Mae’r Strategaeth a Ffefrir hefyd yn amlinellu polisïau strategol ar gyfer y canlynol:
 • PS3 Sustainable Placemaking and Design
 • PS4 Newid yn yr Hinsawdd
 • PS5 Iechyd a Lles
 • PS6 Seilwaith
 • PS7 Tai Fforddiadwy
 • PS8 Darpariaeth Tir Cyflogaeth
 • PS9 Canolfannau Manwerthu a Masnachol
 • PS10 Trafnidiaeth Gynaliadwy
 • PS11 Cynigion Trafnidiaeth
 • PS12 Perygl Llifogydd
 • PS13 Lletemau Gwyrdd
 • PS14 Ardaloedd Tirwedd Arbennig
 • PS15 Seilwaith Gwyrdd a Bioamrywiaeth
 • PS16 Cadwraeth yr Amgylchedd Hanesyddol
 • PS17 Ynni Adnewyddadwy
 • PS18 Mwynau
 • PS19 Rheoli Gwastraff

Cofrestr Safleoedd Ymgeisiol

Cynhaliwyd ‘Galwad am Safleoedd Ymgeisiol’ yn 2021. Yn dilyn hyn, mae’r Cyngor wedi paratoi Cofrestr Safleoedd Ymgeisiol (CSY) sy’n gofnod o’r safleoedd a gyflwynwyd i’r Cyngor. Nid yw’r CSY yn cynnig dyraniadau safle ond dim ond cofnod o dir a gyflwynwyd i’r Cyngor i’w ystyried ydyw ac mae’n darparu canlyniadau ymarfer hidlo cychwynnol.

Dylid gwneud cyflwyniadau gan ddefnyddio’r Ffurflen Safleoedd Ymgeisiol, y Nodyn Canllaw a’r Fethodoleg Asesu. Mae’n bwysig nodi nad yw cyflwyno Safle Ymgeisiol yn cynrychioli ymrwymiad ar ran y Cyngor i symud safleoedd ymlaen i’r CDLlN.

At hynny, bydd gofyn i unrhyw gyflwyniadau a dderbynnir gynnwys lefel uwch o fanylion i gefnogi’r cynnig, gan gydnabod y dilyniant i gamau diweddarach paratoi’r Cynllun Datblygu Lleol Newydd. Fel rhan o’r Ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffefrir gellir cyflwyno cynigion Safleoedd Ymgeisiol ychwanegol i’w hystyried, fel y nodir yn Llawlyfr y Cynllun Datblygu (Mawrth 2020).

Mae’n bwysig nodi nad yw cyflwyno Safle Ymgeisiol yn cynrychioli ymrwymiad ar ran y Cyngor i symud safleoedd ymlaen i’r CDLlN.
Deposit Plan
We are working towards a public consultation on a Deposit Plan (a full draft Local Development Plan) between October and December 2024.

Sut allwch chi gymryd rhan?

Os hoffech gael gwybod sut mae Cynllun Datblygu Lleol Amnewid Casnewydd yn dod yn ei flaen, yn cynnwys digwyddiadau ymgynghoriad ac ymgysylltiad, byddwch cystal â chwblhau’r ffurflen isod.

Os byddai’n well gennych, gallwch gysylltu â ni un ai ar:

 • Ebost LDP.consultation@newport.gov.uk
 • Ffôn: (01633) 656656
 • Ysgrifennu at Polisi Cynllunio, Cyngor Dinas Casnewydd, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR

Cysylltwch â ni / Ymunwch â’n rhestr bostio:

Signup Welsh